a

Glossary

Academiejaar

Een periode van een jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar. De precieze aanvangsdatum wordt bepaald door het bestuur van de betrokken instelling. 
Van de vaste duur van een jaar kan uitzonderlijk afgeweken worden indien het instellingsbestuur beslist de start van het academiejaar ofwel te vervroegen ofwel te verlaten.

Academisch gerichte bacheloropleiding

Academisch gerichte bacheloropleiding brengen studenten tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Deze opleidingen hebben als hoofddoelstelling het doorstromen naar een masteropleiding.

Academisch onderwijs

Academisch onderwijs betreft de hogeronderwijsopleidingen die gericht zijn op algemene vorming en op de verwerving van academische of artistieke kennis en competenties eigen aan het functioneren in een domein van de wetenschappen of van de kunsten. Academisch gerichte opleidingen zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd.

In het academisch onderwijs worden volgende opleidingen aangeboden:

 • academisch gerichte bacheloropleidingen
 • mastersopleidingen;
 • voorbereiding van een doctoraatsproefschrift

Academisering

Het proces waarbij de voormalige hogeschoolopleidingen van twee cycli na hun omvorming en inbedding in de bachelor-masterstructuur, dermate worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, dat zij (ten laatste op het einde van het academiejaar 2012-2013) voldoende uitgerust zijn om hun studenten te brengen tot de competenties, eigen aan het academisch onderwijs.

Accreditatie

De formele erkenning van een opleiding op grond van een besluit van een onafhankelijke organisatie.  In dit besluit wordt vastgesteld dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) reikt de noodzakelijke accreditaties uit. Daarvoor baseert de NVAO zich op het rapport dat een commissie van experten over de opleiding maakt.

Actualiseringsprogramma

Een programma dat kan worden opgelegd aan studenten die in het hoger onderwijs wensen door te stromen op grond van een creditbewijs of een bewijs van bekwaamheid dat ten minste vijf kalenderjaren eerder werd behaald.

Afstudeerrichting

Een differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang van ten minste dertig studiepunten.

Ambtshalve geregistreerde instelling

Dit zijn de zogenaamde traditionele hogeronderwijsinstellingen. De meerderheid van deze instellingen was reeds door de overheid erkend voor de invoering van de bachelor-masterstructuur.
Deze instellingen kunnen voor hun onderwijs en onderzoek op overheidsfinanciering.

Het gaat om:

 • hogescholen,
 • universiteiten,
 • de andere ambtshalve geregistreerde instellingen
  • instellingen voor postinitieel onderwijs (Dit zijn: Instituut voor Tropische Geneeskunde, Vlerick Leuven Gent Management School en Universiteit Antwerpen Management School), en 
  • de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid Brussel en de Evangelische Theologische Faculteit Heverlee

Artistiek gebonden onderwijsactiviteiten

Door het bestuur van een hogeschool aangewezen onderwijsactiviteiten van zuiver artistieke aard die rechtstreeks gericht zijn op de beoefening van de kunst en gesitueerd zijn in de studiegebieden Architectuur, Audiovisuele en beeldende kunst, Muziek en podiumkunsten, en Productontwikkeling.

Associatie

Associaties zijn oorspronkelijk opgericht om de academisering van de hogescholen in goede banen te leiden.

Het zijn verenigingen zonder winstoogmerk die bestaan uit volgende verplichte leden :

 • enerzijds een universiteit die zowel bachelor- als masteropleidingen kan aanbieden, en
 • anderzijds ten minste een hogeschool.

De universiteit of hogescho(o)l(en) kunnen bevoegdheden aan de associatie opdragen. De associatie is in alle gevallen belast met de opmaak van een algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement.